Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van bedrijf. Wanneer er geen betalingstermijn werd vermeld, zijn de facturen contant betaalbaar. Het gewone toezenden van de factuur, geldt als aanmaning tot betaling. In geval een factuur niet-tijdig (binnen de gestelde termijn of contant) wordt betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de niet-tijdig betaalde hoofdsom, met een minimum van 25 euros.

Artikel 2 : Terugzending

Wij aanvaarden geen enkele terugzending van goederen zonder ons voorafgaand akkoord.

Artikel 3 : Eigendomsvoorbehoud

In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijke Wetboek wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de koper na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Opneming in een onroerend goed neemt het roerend karakter van de gedane leveringen niet weg.

Artikel 4 : Leveringstermijn

De verzendingen van onze goederen zijn niet franco en gebeuren steeds op risico van de bestemmeling, behalve uitzonderlijke vermelding.

De leveringstermijnen worden alleen worden versterkt ten titel van inlichting, en zullen nageleefd worden indien mogelijk. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 : Plaatsing

Door het afsluiten van een contract dat plaatsing voorziet, aanvaardt de koper het feit dat lichte beschadigingen kunnen berokkend worden aan de muren, aan de vloer of aan zolderingen.

Wij zullen nochtans het noodzakelijke doen om die sporen in de mate van het mogelijke te verwijderen, zonder dat er nochtans sprake kan zijn van vergoeding voor herstelling en/of volledige heropschik.

Artikel 6 : Klacht

Om geldig te zijn dient iedre klacht betreffende onze facturen of onze goederen schriftelijk ingediend te worden binnen de 10 dagen.

Article 7 : Gerechtsbevoegheid geschillen

In geval van gerechtelijke invordering of van betwisting is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

Indien buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten gemaakt worden voor de invordering van het verschuldigde, zullen deze aan de koper verrekend worden.

Article 8 : Verbindende kracht van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.